Privacy- en cookieverklaring

Druijff Verhuizingen en Transporten B.V. versie mei 2018 in deze privacy verklaring uitleg over het gebruik van persoonsgegevens en uw rechten.

Onze missie is het voorzien van betrouwbare en betaalbare transporten en verhuizingen. Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van onze missie.

Vanzelfsprekend houden wij ons aan wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en gaan wij in onze rol van handelspartner/werkgever vertrouwelijk om met klant-, leveranciers- en sollicitantengegevens.

De verwerkingsverantwoordelijke is Druijff BV, Stationsweg West 68, 3931 ET Woudenberg, verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het verlenen van haar transporten, particuliere- en bedrijfsverhuizingen en opslag.

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van klanten, leveranciers, sollicitanten overeenkomstig vastgestelde doeleinden en rechtsgronden die in deze privacyverklaring per onderdeel  nader zijn uitgewerkt. De gegevensverwerking en bewaartermijn zijn beperkt tot wat noodzakelijk is en worden ook per onderdeel aangegeven.  Wanneer u uw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of verwijderen, dan kunt u een verzoek indienen via email info@druijffverhuizingen.com

Klanten

Wij verwerken van klanten de volgende persoonsgegevens:

–          Voor en achternaam (aanschrijving Dhr/Mevr.)

–          Adres (nieuw en oud bij verhuizingen)

–          Factuuradres

–          Telefoonnummer

–          Emailadres

Deze worden bewaard naar aanleiding van eigen aanvraag voor een offerte of contactverzoek via de website www.druijffverhuizingen.com, deze worden verder niet gebruikt of verstrekt aan andere partijen.

De grondslag voor deze verwerking is de overeenkomst die wij hebben gesloten met klanten en leveranciers. Wij verwerken persoonsgegevens van klanten en leveranciers ten behoeve van administratieve doeleinden en de uitvoering van de overeenkomst.  De bewaartermijn van de betreffende persoonsgegevens is tijdens de uitvoering van de overeenkomst en aansluitend maximaal 7 jaar op grond van de wettelijke fiscale bewaartermijn.

 

 

 

Privacy en beveiliging ten behoeve van het pand, terrein en goederen op het terrein

Wij verwerken in het kader van cameratoezicht de volgende persoonsgegevens:  Camerabeelden ter beveiliging.

De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang in het kader van beveiliging.   Wij verwerken persoonsgegevens van werknemers, klanten en leveranciers ten behoeve van de beveiliging van terrein en pand. Het doel is bescherming van medewerkers en bezoekers en het voorkomen van criminaliteit en fraude waaronder diefstal van goederen.  De bewaartermijn van de betreffende persoonsgegevens is maximaal 4 weken. In de situatie dat er een incident is vastgelegd, worden de betreffende beelden bewaard tot het incident is afgehandeld.

Sollicitaties

Sollicitanten Gegevens rond de sollicitatie worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, namelijk het werven van personeel ten behoeve van het uitvoeren van onze diensten. Wij verwijderen uw sollicitatiegegevens uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieperiode.

Beveiligingsmaatregelen

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking.

–          Geheimhoudingsverklaringen en autorisatiebeleid medewerkers

–          Beveiliging van hardware met wisselende wachtwoorden en beperkte toegankelijkheid

–          Toepassing van encryptie en beveiliging van persoonsgegevens via website

–          Regelmatig maken van back-ups, welke opgeslagen worden op een beveiligde externe harde schijf

–          Wachtwoordenbeleid, welke afgesloten worden bewaard en tijdig worden gewisseld

–          Beveiliging van website en beveiligde verbinding doormiddel van SSL

Uw rechten

Wij wijzen u op het recht op inzage, correctie en verwijdering.  Ook heeft u recht op rectificatie, gegevenswisseling, beperking van verwerking en recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit) ingeval van toestemming en overeenkomst mits verwerking via geautomatiseerde methodes.  U heeft het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken.  U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In de situatie  Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met de contactpersoon zoals bovenstaand is vermeld.  U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (toezichthoudende autoriteit).

Indien u bezwaar heeft tegen het bewaren van de ingegeven informatie kunt u dit aangeven via info@druijffverhuizigen.com

Cookiebeleid

De website maakt gebruik van functionele cookies en de gegevens worden niet gedeeld voor advertenties of social media. De contactgegevens welke u in geeft in ons contactformulier worden alleen gebruikt voor de offerte of factuurgegevens.

Via de website geeft u toestemming voor het gebruik van deze gegevens, bij de aanvraag vinkt u hiervoor de toestemming aan. Wij versturen geen nieuwsbrieven, mocht dit wijzigen in de toekomst dan zullen wij hier over van tevoren informeren.

 

U kunt dit beleid via deze link downloaden.